13 Coach the Coaches
June 15 - 16, 2022

หลักสูตรอบรมความรู้เบื้องต้นการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE 101) ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาลู้ประกอบการ

เพื่อ ถ่ายทอดต่อให้กับนิสิต นักศึกษา ส่งผลการผลิตบุคลากรที่มีศักยภาพเข้าสู่อุตสาหกรรมไมซ์ และสามารถส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาไมซ์อาเซียน วันที่ 15-16 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพ รัชดา