อบรมให้องค์ความรู้มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทยและอาเซียน (TMVS & AMVS) + กิจกรรมอบรมหลักสูตรสถานที่จัดงานประเทศไทย (VMC) พัทยา จ.ชลบุรี
July 23 - 25, 2019
s