อบรมให้องค์ความรู้มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทยและอาเซียน (TMVS & AMVS) + กิจกรรมอบรมหลักสูตรสถานที่จัดงานประเทศไทย (VMC) จ.ประจวบคีรีขันธ์
July 10 - 12, 2019
s